V&S Milieu Adviseurs BV is gespecialiseerd in bodemsanering en bodembeheer. Bij ontwerp en realisatie wordt vooral gekeken naar wat wettelijk noodzakelijk is en wat de opdrachtgever wil èn kan doen om de plannen mogelijk te maken. De factoren ‘omgeving’ en ‘bovengrondse (her)ontwikkelingen’ worden in de benadering sterk geïntegreerd.

Deze visie en aanpak hebben ertoe geleid, dat V&S sinds 1993 vele tientallen bedrijven en overheden heeft geadviseerd en tal van grote en kleinere bodemsaneringen heeft begeleid. Er kan integraal advies gegeven worden, dat niet alleen de bodem, maar ook andere milieuthema’s omvat. Bij alle werkzaamheden en projecten die door de adviseurs uitgevoerd worden, speelt ‘duurzaamheid’ en het omgaan met de leefomgeving een grote rol. Dit wèl met een praktische, doelgerichte component, zoals de bedrijfsslogan ‘rationeel duurzaam’ verwoordt.

 

BMD Advies Zuid Nederland is een breed georiënteerd, onafhankelijk bureau dat zich sinds 1989 specifiek richt op advisering van het bedrijfsleven. Dat gebeurt onder het motto ’duurzaam vertrouwd’! In elk advies van de ‘vaste bedrijfsadviseur’ staat de balans tussen de drie p’s (people, planet en profit) dan ook voorop.
Tot de adviesgebieden behoren onder andere de vormgeving en implementatie van mvo-beleid, milieu-, arbo- en veiligheidvraagstukken, het opzetten en implementeren van managementsystemen, (externe) veiligheid en beheersing van de energiekosten (factuurcontrole, inkoop energie, energiebesparing) en mens & organisatie. De aanpak is in veel gevallen kostenbesparend, maar altijd preventief, pro-actief en toekomstgericht.