Corporate Sustainability Reporting Directive

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

De Corporate Sustainability Reporting Directive afgekort CSRD is een Europese richtlijn die geldt vanaf 2024. Het verplicht een groot aantal bedrijven jaarlijks te rapporteren over haar duurzaamheidsbeleid en prestaties. Deze nieuwe CSRD-richtlijn geldt voor alle bedrijven., die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria:

  • Bedrijf heeft meer dan 250 FTE
  • Bedrijf heeft meer dan 40 miljoen euro omzet
  • Bedrijf heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro

Als jouw bedrijf voldoet aan deze criteria ben je dus verplicht jaarlijkse duurzaamheidsrapportage op te leveren. De richtlijn gaat in op 1 januari 2025, dit betekent dat je als bedrijf in 2026 rapporteert over boekjaar 2025. Voor alle beursgenoteerde bedrijven is de CSRD vanaf 1 januari 2024 van kracht.

Ontstaan & inhoud van de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een uitbreiding op de bestaande Non-Financial Reporting Directive afgekort NFRD. Vanuit de Europese Unie is besloten om de NFRD uit te breiden omdat deze richtlijn niet het gewenste effect had. Het doel van de CSRD is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te verwezenlijken (opwarming aarde beperken tot 1.5 °C en maximaal 2.0 °C). De CSRD zet bedrijven aan tot duurzaamheid in de vorm van een jaarlijkse rapportage:

  • Informatie over de potentiële financiële impact op het bedrijf als gevolg van klimaatverandering, zoals schaarste van grondstoffen of transitierisico’s. Daarnaast informatie over de materiële impact van het bedrijf op mens en milieu zoals het verlies van biodiversiteit of misstanden in de bedrijfsketen. Samengevat een dubbel materialiteitsprincipe.
  • Informatie over de langertermijndoelstellingen van het bedrijf met betrekking tot duurzaamheid. Gaat verder dan alleen rapporteren wat er in een bepaald jaar is gedaan, ook de voortgang ten aanzien van deze doelstellingen wordt gerapporteerd.
  • Informatie over immateriële zaken zoals sociaal, menselijk of intellectueel kapitaal. Ofwel de niet tastbare zaken.

De principes worden in de rapportage toegepast op de volgende hoofdonderwerpen:

Environment:

Het eerste onderdeel van de rapportage zijn de prestaties van jouw bedrijf ten aan zien van het klimaat en het milieu. Zoals de CO2 uitstoot van het bedrijf, maatregelen die effecten van klimaatverandering tegen gaan, vervuiling die vrijkomt bij bedrijfsactiviteiten, watergebruik, de invloed van activiteiten op de biodiversiteit en ecosystemen. Daarnaast rapporteert je bedrijf over de transitie richting een circulaire bedrijfsvoering.

Social:

Het tweede onderdeel van de CSRD-rapportage is Social ofwel de sociale impacts van je bedrijf. Dit onderdeel heeft betrekking op je eigen personeel zoals werkomstandigheden, kansen en rechten. Daarnaast de impact op werknemers in de bedrijfsketen. Tot slot de sociale invloed op de omgeving en de eindgebruiker van een product of dienst.

Governance:

Het laatste onderdeel van de CSRD-rapportage is de Governance ofwel bestuur. Het betreft het bestuur van je bedrijf zoals communicatiestructuren, beleid, bestuurscultuur, relaties met partners en verantwoord ondernemen.

De tijdlijn

Rondom de nieuwe CSRD-rapportage zijn er veel verschillende data en deadlines. Om het overzicht te bewaren zetten wij de belangrijkste data op een rij. Zo weet je altijd wat er op dit moment speelt en wanneer er nieuwe informatie bekend wordt over de inhoud van de CSRD-rapportage.

Uitstel van CSRD wetgeving

Hoe kun je beginnen?

Ben je met jouw bedrijf CSRD plichtig? Waar moet je dan beginnen? Allereerst is een goede voorbereiding ontzettend belangrijk. Begin op tijd met het inlezen in de onderdelen van de CSRD-rapportage. We zetten een aantal onderwerpen en vragen voor je op een rij.

  • In kaart brengen van dubbele materialiteit, waar liggen risico’s voor de organisatie ten behoeve van klimaatverandering? Welke financiële gevolgen gaat dit toekomstig hebben (korte en lange termijn) voor het bedrijf? Welke impacts (materieel als immateriële) heeft het bedrijf op mens en milieu?
  • In kaart brengen en opstellen van langertermijndoelstellingen rondom duurzaamheid en vormen van beleid rondom deze doelstelling. Aanbrengen van meetbaarheid en benchmarking binnen het bedrijf om de voortgang rondom de doelstelling aan de hand van KPI’s te pijlen. Hierbij geldt hoe concreter, des te beter dit als input geldt voor de CSRD-rapportage.
  • Proberen om al toe te werken naar de nieuwe rapportage vorm zodat dit voor 2025 bekend is. Het betreft namelijk alle zaken die in het boekjaar 2024 vallen en vereist daardoor dat in 2023 de voorbereidingen worden getroffen om er voor te zorgen dat er over 2024 correct wordt gerapporteerd.

Kom in contact

Benieuwd of jouw bedrijf voorbereid is op deze nieuwe verplichting? Kom in contact met onze adviseurs. Samen kijken we naar de oplossing die het best bij jouw bedrijf past. Zo ben jij voor 2024 voorbereid op deze nieuwe verplichting.

Contact