Duurzaam Ondernemen en de Omgevingswet

Elk bedrijf of instelling heeft een algemene zorgplicht. Dat betekent dat wanneer een activiteit nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, maatregelen getroffen moeten worden om die gevolgen te voorkomen en – voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen – die gevolgen zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Het gaat daarbij ook om bovenwettelijke maatregelen, dus een stapje verder dan de wettelijke verplichting.

Omgevingswet: extra ontwikkelruimte

De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 in werking treedt, biedt ‘ruimte voor het toestaan van nieuwe of extra activiteiten die anders wegens hun negatieve effect op de gebruiksruimte niet uitgevoerd zouden mogen worden’. Deze extra ontwikkelruimte of ‘handelingsperspectief’ biedt bedrijven de mogelijkheid om binnen de bestaande grenzen van de locatie of installatie uit te breiden, ook als dat extra impact heeft op de omgeving. Natuurlijk moet wel eerst gekeken worden naar het voorkomen en verminderen van de impact binnen de bestaande locatie of installatie.

Duurzaam ondernemen en Omgevingswet

Participatie

Wanneer bedrijven gebruik willen maken van deze extra ontwikkelruimte, vergt de Omgevingswet van de partijen dat dit aan de voorkant georganiseerd en uitgewerkt wordt en dus onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Deze eis van participatie van én met de omgeving moet leiden tot synergie om de benutting van de omgeving voor iedereen te optimaliseren. Het is er op gericht om de gebruiks- en toekomstwaarde van een gebied te verbeteren en de belevingswaarde te verhogen. Natuurlijk wordt ook de houdbaarheid of duurzaamheid van het project daarmee vergroot.

Salderen en Compenseren

Door het toepassen van salderen en compenseren maakt u gebruik van de extra ontwikkelruimte en voldoet u tegelijkertijd aan de zorgplicht.
Bij salderen wordt de negatieve impact binnen de activiteit of het gebied zelf ‘verrekend’, terwijl bij compenseren negatieve gevolgen van een activiteit juist buiten de activiteit of het gebied wordt verrekend.

Daarbij wordt rekening gehouden met de:

  • gebruikswaarde: de gebruiksmogelijkheden van de ruimte in relatie tot gebruikseisen;
  • belevingswaarde: de beleving van de ruimte in relatie tot de verwachting; en
  • toekomstwaarde: de aanpasbaarheid aan toekomstige eisen in relatie tot kosten.

Actueel: Natura 2000

Bedrijven die in de omgeving van een Natura 2000 gebied gevestigd zijn, hebben te maken met de strikte wet- en regelgeving om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daar waar een plan om de schadelijke uitstoot van stikstof láter te compenseren voorheen voldoende was, neemt de overheid hier nu geen genoegen meer mee. Uitbreiding van activiteiten is hierdoor vaak onmogelijk. Door te salderen en (direct) lokaal te compenseren voorkomt u dat uw bedrijf een negatieve impact op de omgeving heeft. 

Wat doet AXXIA

AXXIA ondersteunt bedrijven bij het vaststellen van de impacts, begeleidt het participatieproces met de omgeving en stelt tot slot het plan op voor ‘Salderen en Compenseren’ van de impacts in de omgeving.