Onze leefomgeving staat onder druk: de klimaatverandering, maar ook demografische ontwikkelingen en de omschakeling naar duurzame energie vragen om een nieuw toekomstperspectief dat klimaatbestendig is. AXXIA ondersteunt overheden bij klimaatadaptie – het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat.

Procesmanagement gebiedsontwikkelingKlimaatbestendige gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling hebben we te maken met vaak complexe wet- en regelgeving als Natura 2000 of de Kaderrichtlijn Wateropgaven. Daarbij is er een groot aantal partijen betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Denk aan waterschappen, diverse overheden, terreinbeherende organisaties en private partijen. Voeg daarbij het spanningsveld tussen wonen en werken, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie, en de puzzel om tot klimaatbestendige gebiedsontwikkeling te komen, is compleet.

Daarbij krijgen we door de verandering van ons klimaat te maken met extremen. Er komen meer natte, maar ook juist heel droge periodes. Een waterrobuuste omgeving is bestand tegen vernatting, maar ook tegen verdroging. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bodemsysteem bij natte periodes het te veel aan water als een spons opzuigt, waardoor er een natuurlijke buffer voor de droge tijden ontstaat. Dat is nodig in zowel landelijke als stedelijke gebieden.

AXXIA verbindt en realiseert

Iedere partij denkt en handelt vanuit haar eigen sector en belang, een gezamenlijke visie en integrale aanpak is er vaak niet. Daardoor is de sprong van beleidsopgave naar realisatie soms een lastige.

AXXIA neemt in die situaties het procesmanagement op zich en brengt een verbinding tot stand tussen alle sectoren en betrokken partijen. Op deze wijze kan een integraal en door alle stakeholders gedragen Uitvoerings- en realisatieplan voor gebiedsontwikkeling worden opgesteld.

Zo’n uitgebalanceerd en evenwichtig plan geeft antwoord op de vraag hoe wij goede ecologische verbindingen kunnen realiseren en tegelijkertijd de (be)leefbaarheid kunnen vergroten. Een gezond economisch verdienmodel is daarbij het uitgangspunt.

 

Voorbeelden waarbij AXXIA betrokken is bij gebiedsontwikkeling:

Markhaven Oudenbosch

Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs