Procesmanagement beeklandschap Warmbeek/Tongelreep

De Tongelreep ontspringt net over de landsgrens in België en stroomt in Eindhoven in de Dommel. Vernatting van de gronden langs de Tongelreep en wateroverlast in de bebouwde kom vormen een uitdaging waar diverse partijen zich reeds over bogen. AXXIA neemt vanuit de provincie het procesmanagement op zich door verschillende werk- en projectgroepen te ondersteunen en te begeleiden, en een verbinding tussen alle sectoren en initiatiefnemers tot stand te brengen. lees meer >>

Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs

Het ‘klimaatproof maken’ van Brabant is als maatschappelijke hoofdopgave verankerd in de Brabantse Omgevingsvisie. Om te 'oefenen' voor het onderwerp klimaatrobuuste beeklandschappen, zijn drie casusgebieden aangewezen, waar de Aa of Weerijs in Zundert er één van is. AXXIA zet zich namens de provincie Noord-Brabant als kwartiermaker in om tot een integrale gebiedsaanpak te komen, dat leidt tot een klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs. lees meer >>

Studie Habitatbanking Ministerie EZ

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed AXXIA een studie naar de mogelijkheden voor habitatbanking in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze studie maakte onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden van habitatbanking in Nederland. De pilot ‘CO2-compensatie Raamvallei’ was hierbij een van de twee landelijke pilots waarin impact van bedrijven lokaal is gecompenseerd. lees meer >>

Impact Neutraal Ondernemen, SAB Catering BV

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg realiseerde zich dat haar dienstverlening impact heeft op het Natuurlijk Kapitaal en wilde die negatieve invloed verkleinen. Door de eventueel resterende impact te compenseren wil deze organisatie het niveau van een impact neutrale onderneming bereiken. AXXIA voerde daarom een Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en deed eind 2016 een compensatievoorstel. Wanneer alle compensatiemaatregelen gerealiseerd zijn, ontvangt SAB het 'Metta Vignet'. lees meer >>

De Groene Pluim – duurzaamheidsscan VNO-NCW Brabant-Zeeland

AXXIA ontwikkelde een duurzaamheidsscan en beoordelingskader voor stichting De Groene Pluim. Hierbij worden MKB-bedrijven langs de meetlat gelegd aan de hand van 4 van de 17 door de UN vastgestelde 'Global Goals'. Wanneer de ondernemers voldoen aan een aantal criteria, kunnen zij een Groene Pluim ontvangen. AXXIA is kennispartner van stichting De groene Pluim en maakt, als duurzaamheidsspecialist, deel uit van de accreditatiecommissie. Met deze duurzaamheidsscan wordt invulling gegeven aan Global Goal 17: Partnerschap. lees meer >>

Voetafdruk 2016 Hogeschool Avans

Voor Hogeschool Avans bepaalde AXXIA de Voetafdruk per ‘drukfactor’: voor thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval, werd in kaart gebracht wat de impact is. Vervolgens werd onderzocht hoe de impact van Hogeschool Avans geminimaliseerd kan worden en wat de mogelijkheden zijn om de resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – denk mondiaal, handel lokaal! – te compenseren. lees meer >>

Duurzaamheidsstrategie Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig gebied om per boot te verkennen. De pleziervaart is voor de regio van groot economisch belang, maar legde ook een grote druk op de natuurwaarden en de aantrekkelijkheid van het gebied. Drie recreatiebedrijven vroegen AXXIA om hen te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Samen gingen zij op zoek naar mogelijkheden om de negatieve impact van de waterrecreatiesector te verminderen en de biodiversiteit zelfs te bevorderen. lees meer >>

Markhaven Oudenbosch

Markhaven is een oud havengebied, dat tegen de bebouwde kom van Oudenbosch ligt. Om van dit bedrijfsterrein een woongebied te maken met plaats voor een jachthaven en horecafuncties, moest de bodem, tevens het terrein van de voormalige gasfabriek, eerst gesaneerd worden. AXXIA trad op als projectmanager bij deze complexe bodemsanering. lees meer >>

Metta

Metta is een keurmerk waarmee bedrijven aantonen dat hun kernactiviteiten, producten of diensten geen nadelige, achtergebleven milieueffecten hebben op de leefomgeving: de voetafdruk. Met Metta wordt de voetafdruk in kaart gebracht en kunnen bedrijven de stap zetten naar ‘impact-neutraal’. lees meer >>

Gebiedsontwikkeling Raamvallei

Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid van de Raamvallei te versterken, startte in 2013 een integrale gebiedsontwikkeling. Gezocht werd naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen. AXXIA werkte samen met 21 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en organisaties aan een concreet investerings- en uitvoeringsprogramma en een CO2-compensatiefonds. lees meer >>