Project Description

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig gebied om per boot te verkennen. Dat ontdekken sinds de jaren zeventig steeds meer toeristen. Helaas heeft het toenemende vaargebruik de natuurwaarden en de aantrekkelijkheid van het gebied ook aangetast. Drie recreatiebedrijven vroegen onze adviseurs om hen te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie.

De pleziervaart is voor de regio van groot economisch belang, maar blijft alleen aantrekkelijk als de bijzondere natuur in stand wordt gehouden. De recreatiebedrijven Diepstraten Botenverhuur, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en Biesbosch Adventures gingen daarom op zoek naar mogelijkheden om de negatieve impact van de waterrecreatiesector te verminderen en de biodiversiteit zelfs te bevorderen. Om dit te bereiken hebben deze bedrijven hun bedrijfsstrategieën opnieuw geformuleerd met duurzaamheid als nieuwe basis. Deze strategieën resulteren in belangrijke verbeteringen op de volgende onderwerpen:

  • Onderwatergeluid
  • Bovenwatergeluid en fysieke aanwezigheid
  • Uitstoot gebiedsvreemde stoffen
  • Gebruikersgedrag

biesbosch

Conclusie
De bedrijfsstrategieën (overgang naar schone motoren, hybride motoren en elektromotoren) van de ondernemers hebben zeer zeker een positief effect op de biodiversiteit in de Biesbosch door de terugdringing van de bronemissies van gebiedsvreemde stoffen naar het oppervlakte water, atmosfeer en omgevingsgeluid (onderwater en bovenwater). Het terugbrengen van fossiele brandstofmotoren vermindert vermesting/vervuiling/verontreiniging van het oppervlaktewater en de atmosfeer waardoor de waterkwaliteit beter wordt en er minder sprake is van lokale vermesting. Daarnaast is er door het gebruik van een nieuwe generatie (elektrische) motoren sprake van minder omgevingsgeluid waar bijvoorbeeld vogels gevoelig voor zijn, wat resulteert in minder verstoring, dus zijn er meer vogels ter plaatse aanwezig. Het effect van het terugbrengen van geluid en emissies is nog lastig te beoordelen en zal gemonitord worden door middel van proefopstellingen voor vismonitoring, waterkwaliteit en bijvoorbeeld (broed-)vogel inventarisaties in kreken/deelgebieden die alleen toegankelijk worden gemaakt voor elektrische en hand aangedreven vaartuigen. Verder blijkt uit dit onderzoek naar biodiversiteit dat extra winst te halen is door het instellen van een zonering voor elektrisch varen. Dit kan een positieve bijdrage aan biodiversiteit leveren. Mogelijk dat het onderwerp zonering kan worden toegevoegd aan de bedrijfsstrategieën. Door zonering kan het gebruik van elektrische vaartuigen worden geprikkeld /gestimuleerd. Samen met de stakeholders in het gebied kan een verdere uitwerking en extrapolatie van de bedrijfsstrategieën leiden tot een zogenaamde “Biesbosch uitstootnorm” die wordt erkend door het bevoegd gezag. Deze investeringen maakt van de 3 bedrijven koplopers en stimuleert/dwingt andere ondernemers en gebruikers tot verduurzaming van de vaartuigen.

Het project van de recreatiebedrijven wordt ook ondersteund door de Technische Universiteit Delft (vakgroep Maritieme Werktuigkunde) en Parkschap NP De Biesbosch. Via het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie wordt een deel van het totale duurzaamheidsproject gesubsidieerd.

Projectleider Henk Krols van AXXIA
“Door de bedrijven te helpen met het formuleren van de bedrijfsstrategieën is duidelijk geworden dat koplopers een belangrijke rol kunnen vervullen om de biodiversiteit in de Biesbosch te versterken. Het is nu de kunst om het peloton mee te krijgen. Daar ligt de volgende uitdaging voor AXXIA.

Voor meer info: Henk krols, tel. 06-52015555 of henk.krols@axxia.nl

otter