Bedrijventerrein Het Laar Tilburg

Klimaatadaptatie: van beleid naar praktijk

Bedrijventerrein Het Laar in Tilburg kleurt bij een hittegolf donkerrood op de hittekaart. Vereniging Het Laar wil dat veranderen. Het bedrijventerrein wordt in de nabije toekomst getransformeerd naar een klimaatadaptief bedrijventerrein. Op zo’n bedrijventerrein is de vitale, gezonde en duurzame leef- en werkomgeving, waarbij de verschillende functies in de economie, de samenleving en de fysieke leefomgeving elkaar aanvullen en versterken, kenmerkend. Het Laar geeft hiermee invulling aan de doelstelling ‘klimaatbestendige bedrijventerreinen’ uit de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie van de gemeente Tilburg. AXXIA biedt praktische ondersteuning: van beleid naar praktijk.

Het Laar als pilot klimaatadaptief bedrijventerrein

Hittegolven kunnen leiden tot hittestress, droogte en een slecht leef- en werkklimaat. Gedurende zo’n hittegolf kleurt bedrijventerrein Het Laar in Tilburg donkerrood op de hittekaart. Net als in de binnenstad van Tilburg kan het er zo maar 8 graden warmer zijn dan het in het buitengebied is. De droge zomers van de afgelopen jaren, maar ook de wateroverlast in 2021 vormde letterlijk de druppel voor een versnellingsaanpak voor het klimaatadaptief maken van bedrijventerrein Het Laar. Vitaal Het Laar wil het bedrijventerrein transformeren naar een groen en duurzaam bedrijventerrein met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte om te ontspannen. AXXIA – zelf ook gevestigd op Het Laar – is nauw betrokken bij deze pilot.

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Geen zware studie, maar plukken laaghangend fruit

Kenmerkend voor AXXIA is de praktische aanpak. Roland Somers: “Er zijn echt geen zware studies nodig om van Het Laar een klimaatadaptief bedrijventerrein te maken; er is genoeg laaghangend fruit. Door informatie te verzamelen en te kijken naar de wensen en de mogelijkheden, kun je met gewoon gezond verstand de puzzel leggen. Voor Het Laar ligt er al sinds 2019 een herinrichtingsplan. De scope lag daarbij in eerste instantie op veiligheid, bereikbaarheid en vitaliteit. Door de zichtbare klimaatverandering in de afgelopen jaren, is vervolgens het thema klimaatadaptatie versneld opgepakt. Dankzij de ‘Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie’ en het Klimaatfonds Tilburg zijn de kansen voor klimaatadaptie op bedrijventerreinen – waaronder Het Laar – in Tilburg inzichtelijk gemaakt. Die liggen voor Het Laar vooral in de openbare ruimte; de biodiversiteit en het leefklimaat kunnen hier flink verbeterd worden.”

Zichtbaarheid coolspots helpt bij participatie

Er is nu veel verhard oppervlak door gebouwen, parkeren en wegen. Hoewel er ruimte is voor bomen, zie je die maar heel weinig in de openbare ruimte. Ook de infrastructuur voor wandelaars ontbreekt, terwijl daar wel veel behoefte aan is. “Er is al heel veel te bereiken door een aantal coolspots aan te leggen. Dat is relatief snel te realiseren en is bovendien heel zichtbaar. Die zichtbaarheid werkt inspirerend en helpt bij de participatie van terreineigenaren, gebruikers en stakeholders”, zegt Roland.

De mensen die op het bedrijventerrein werken, profiteren direct van de aanleg van coolspots en wandelpaden in de publieke ruimte; een groene omgeving maakt het immers aantrekkelijk om tussen de middag even een ommetje te maken. Roland vervolgt: “Door zo’n groene inrichting wordt het op het bedrijventerrein leefbaarder, het voelt fris en gezond aan. Het mooie is dat het effect ook verderop merkbaar is: door Het Laar te verkoelen, wordt ook de wind uit de overheersende zuidwestelijke windrichting naar de stad gekoeld. Overigens kijken we niet alleen naar de openbare ruimte, ook de private terreinen kunnen aantrekkelijker ingericht worden. We doen dat stap voor stap.”

Een vitaal en duurzaam bedrijventerrein: aantrekkelijk vestigingsklimaat

Het herinrichtingsplan en de visie ‘Het Laar klimaatadaptief bedrijventerrein’ versterken elkaar: “Vitaliteit en duurzaamheid bij elkaar opgeteld is meer dan de som der delen. AXXIA ondersteunt deze gebiedsprocessen. Wij geloven in samenwerking tussen bedrijven, overheden, werknemers en burgers. Het is dan ook onze rol om partijen te verbinden. Daarnaast vertalen wij het beleid naar de praktijk. We maken een schifting tussen alle kansen en stellen prioriteiten. We kiezen daarbij voor concrete en laagdrempelige ‘no-regret’-maatregelen. Die dragen bij aan het klimaat- en dus toekomstbestendig maken van het terrein zelf, maar vormen ook direct een ideeënbron voor andere bedrijfsterreinen. Het is een duidelijke win-win situatie; de leefbaarheid verbetert wat het vestigingsklimaat ten goede komt”, besluit Roland.