Gebiedsontwikkeling

Procesmanagement beeklandschap Warmbeek/Tongelreep

De Tongelreep ontspringt net over de landsgrens in België en stroomt in Eindhoven in de Dommel. Vernatting van de gronden langs de Tongelreep en wateroverlast in de bebouwde kom vormen een uitdaging waar diverse partijen zich reeds over bogen. AXXIA neemt vanuit de provincie het procesmanagement op zich door verschillende werk- en projectgroepen te ondersteunen en te begeleiden, en een verbinding tussen alle sectoren en initiatiefnemers tot stand te brengen. lees meer >>

Klimaatverhaal praktijkervaring klimaatadaptatie

In het stroomgebied van de Aa of Weerijs, in het beeklandschap van de Tongelreep en in de regio Noordoost-Brabant lopen pilots om ervaring op te doen met het klimaatrobuust maken van een beeklandschap. Klimaatrobuust klinkt mooi, maar wat betekent het? En hoe maak je een beeklandschap klimaatrobuust? Hoe werk je samen? Om de praktijkervaringen te delen met de eindgebruikers – bewoners, ondernemers en recreanten - van dit soort gebieden, publiceerde de provincie Noord-Brabant op een speciale website over klimaatadaptatie een uitgebreid klimaatverhaal over klimaatrobuuste beeklandschappen. AXXIA werkte hier aan mee. lees meer >>

Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs

Het ‘klimaatproof maken’ van Brabant is als maatschappelijke hoofdopgave verankerd in de Brabantse Omgevingsvisie. Provincie en waterschappen ‘oefenden’ met verschillende partners in drie casusgebieden met het gedachtegoed van de Omgevingsvisie voor het onderwerp klimaatrobuuste beeklandschappen. De Aa of Weerijs in Zundert is zo’n beeklandschap. AXXIA zette zich namens de provincie Noord-Brabant als kwartiermaker in om tot een integrale gebiedsaanpak te komen, dat leidt tot een klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs. lees meer >>

Studie Habitatbanking Ministerie EZ

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed AXXIA een studie naar de mogelijkheden voor habitatbanking in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze studie maakte onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden van habitatbanking in Nederland. De pilot ‘CO2-compensatie Raamvallei’ was hierbij een van de twee landelijke pilots waarin impact van bedrijven lokaal is gecompenseerd. lees meer >>

Markhaven Oudenbosch

Markhaven is een oud havengebied, dat tegen de bebouwde kom van Oudenbosch ligt. Om van dit bedrijfsterrein een woongebied te maken met plaats voor een jachthaven en horecafuncties, moest de bodem, tevens het terrein van de voormalige gasfabriek, eerst gesaneerd worden. AXXIA trad op als projectmanager bij deze complexe bodemsanering. lees meer >>

Gebiedsontwikkeling Raamvallei

Om de kernkwaliteiten en de verscheidenheid van de Raamvallei te versterken, startte in 2013 een integrale gebiedsontwikkeling. Gezocht werd naar nieuwe economische dragers en ruimte voor innovatie en ontwikkelingen. AXXIA werkte samen met 21 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en organisaties aan een concreet investerings- en uitvoeringsprogramma en een CO2-compensatiefonds. lees meer >>

Ga naar de bovenkant