Overzicht herinrichtingsmaatregelen bedrijfslocatie SAB

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg realiseerde zich dat haar dienstverlening impact heeft op het Natuurlijk Kapitaal – biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten. SAB wilde die negatieve invloed verkleinen en de eventueel resterende impact compenseren tot het niveau van een impact neutrale onderneming. AXXIA voerde daarom een Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en deed eind 2016 een compensatievoorstel. SAB ging hiermee voortvarend aan de slag. Wanneer alle compensatiemaatregelen gerealiseerd zijn, komt SAB in aanmerking voor het ‘Metta Vignet’. 

Impact neutraal ondernemen
Bij impact neutraal ondernemen draait het om het reduceren en mitigeren van zoveel mogelijk negatieve impacts van de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, landschap, en de leefomgeving. Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs), oftewel de voetafdruk, worden vervolgens gecompenseerd. Dit kan door, bij voorkeur lokale, projecten en initiatieven te ondersteunen of te initiëren die het milieu, landschap en/of de leefomgeving herstellen of verbeteren. AXXIA legde de mogelijkheden voor SAB Catering vast in een compensatievoorstel waaraan SAB Catering in 2017 uitvoering gaf. Op basis van de pré-audit door Metta, zal SAB daarom een ‘Metta vignet’* ontvangen, een certificaat voor ‘impact neutraal ondernemen’.

Sociaal karakter 
SAB koos er voor om haar resterende impacts zoveel mogelijk lokaal te compenseren, zelfs zoveel mogelijk op haar eigen terrein. Dit resulteerde in een herinrichtingsplan van het groen op het terrein. Ook werd het gebouw aangepast, waarbij onder andere het regenwater van de riolering werd afgekoppeld. Een ecologische beoordeling en een voorstel voor maatregelen om flora en fauna te beschermen en uit te breiden, vormde de basis van het herinrichtingsplan. Voor de uitvoering van de maatregelen zocht SAB aansluiting bij sociale werkplaatsen die onder andere de vogel- en vleermuizenkasten voor SAB maakten. Zo kreeg de compensatie ook een sociaal karakter, een besluit dat gezien haar ideële ontstaansgeschiedenis voor SAB heel vanzelfsprekend is.

De volgende stap
SAB volgde met de uitvoering van compensatiemaatregelen de principes van Metta met betrekking tot ‘think global, act local’. Daar waar lokale compensatie nog niet mogelijk was, sloot SAB zich aan bij landelijke of internationale initiatieven. SAB ontvangt het Metta vignet ‘Impact neutraal ondernemen 2014 en 2015’ zodra de compensatiemaatregelen gerealiseerd zijn.

SAB wil de lijn van mitigatie van haar impacts doorzetten en ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de rol in de foodketen. Immers, nu het hoofdkantoor impact neutraal is, kan met deze ervaring verder worden gekeken naar de 225 locaties waar SAB als cateraar werkt bij opdrachtgevers. Niet alleen met de inkoop van verantwoord voedsel en hulpmiddelen, maar ook door een voorbeeldfunctie te vervullen. SAB hoopt hiermee de opdrachtgevers én de werknemers die dagelijks komen lunchen, te inspireren. AXXIA kan daar een rol in vervullen vanwege haar ervaring in de industrie en de foodsector.

 

*Metta Vignet
Met dit certificaat voor Impact neutraal ondernemen tonen bedrijven aan dat hun kernactiviteiten, producten of diensten netto geen nadelige effecten hebben op de leefomgeving en natuur, de kwaliteit van lucht, water en bodem, het landschap en de daarin levende planten en dieren. De Metta-quick-scan, oftewel impactscan, is de eerste stap in het kwantificeren van de drukfactoren die de voetafdruk bepalen. De tweede stap bestaat uit het verkleinen van de voetafdruk binnen de mogelijkheden van de installatie, locatie of keten, hetgeen binnen de scope van de Metta-quickscan is beoordeeld. In het compensatievoorstel worden vervolgens de doelen en maatregelen die genomen kunnen worden om impact-neutraal te worden, beschreven. Afhankelijk van uiteindelijk gerealiseerde maatregelen, volgt accreditatie door de stichting Metta. Wanneer de ondernemer voldoet aan een aantal criteria, wordt het Metta Vignet uitgereikt.