Succesverhalen Zundert Floreert gebundeld

Nieuw perspectief door gebiedsgerichte aanpak

Inwoners en ondernemers in Zundert zijn trots op hun buitengebied, maar maken zich ook zorgen: intensieve boom- en aardbeienteelt stellen hoge eisen aan het bodem- en watersysteem. Ook het stedelijk gebied en de industrie hebben hun impact op het landschap; de waterbehoefte is groot. Samen met overheden en experts gingen zij aan de slag en formuleerden zij een gezamenlijke droom: goed en voldoende water beschikbaar voor natuur en ondernemer, ook na een lange periode van droogte. Zij legden het proces, de ervaringen en de succesverhalen van de afgelopen jaren vast in een inspirerend boekje.

Van trots en buikpijn naar gezamenlijke droom

Roland Somers, AXXIA neemt sinds maart 2020 namens de provincie Noord-Brabant als kwartiermaker Klimaatrobuuste beeklandschappen deel aan diverse kern-, project- en werkgroepen. Eén daarvan is het beekdal Aa of Weerijs, dat geïntegreerd werd in het project Vitaal Buitengebied van de gemeente Zundert. Roland: “In de praktijk gaat het in een gebiedsproces om het creëren van een gelijkwaardig perspectief voor iedereen en het opheffen van systeembelemmeringen. Cultuur enerzijds en formele regels anderzijds blijken stugge randvoorwaarden, diep ingesleten groeven.“

Zundertse burgers, ondernemers, overheden en experts laveerden 2,5 jaar lang tussen trots en buikpijn. Ze zagen de kansen, maar ook de belemmeringen. Iedereen zit toch een beetje vast in beelden over de ander. Door vol te houden en een kwetsbare opstelling van alle partijen, kwamen ze stapje voor stapje steeds verder. De betrokkenen formuleerden uiteindelijk de gezamenlijke droom: ‘Goed en voldoende water beschikbaar voor natuur en ondernemer, ook na een lange periode van droogte.’

“Het landschap, de natuur met onze fysieke omgeving vraagt om een nieuw fundament. Dat begint bij een robuuste ondergrond: een vitale en veerkrachtige bodem met voldoende en schoon water het jaarrond. Dit biedt een goed perspectief om te wonen, werken, ondernemen en te recreëren in een biodiverse natuur”, zegt Roland.

Publicatie als uitnodiging voor andere gebiedsprocessen

Het project Vitaal Buitengebied is inmiddels afgerond, maar de samenwerking tussen alle betrokken partijen gaat door. Deze samenwerking is officieel vastgelegd in het juli 2022 ondertekende convenant ‘Zundert Floreert’.

Omdat de betrokkenen hun ervaringen die zij de afgelopen jaren in dit gebiedsproces opdeden willen delen, besloten zij deze te bundelen in het boekje ‘Zundert Floreert – Waardesturing, een nieuw perspectief’. Hierin is te lezen hoe de verschillende partijen tot een gedeelde visie kwamen, ondanks de verschillende belangen en de vele drempels die overwonnen moesten worden. Ook zijn er praktijk intermezzo’s opgenomen als voorbeelden van geboekte successen. Het boekje biedt houvast voor de mensen in Zundert, om de manier van samenwerken de komende jaren te versterken en uit te breiden. Het is ook een uitnodiging aan burgers, ondernemers, overheden en experts in andere gebieden om samen nieuw perspectief te creëren.

Meer weten of het boekje ontvangen?

In de projectbeschrijving ‘Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs’ lees je meer over de bijdrage die AXXIA leverde aan het project Vitaal Buitengebied/Zundert Floreert. Wil je meer informatie over dit project, of ben je betrokken bij een dergelijk gebiedsproces en heb je daar ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op met Roland Somers, hij vertelt je er graag meer over. Ook als je het boekje ‘Zundert Floreert – Waardesturing, een nieuw perspectief’ wilt ontvangen, kun je een e-mail sturen naar Roland.

 

Succesverhalen Klimaatadaptatie Zundert gebundeld