Startsein voor programma Water in balans Zundert

AXXIA is al sinds maart 2020 nauw betrokken bij de aanpak van de uitdagingen die er in het Zundertse Buitengebied liggen. Met ‘Zundert Floreert’ zette AXXIA samen met de partners het programma Water in Balans op. Met dit programma wordt de komende vijf jaar nauw samengewerkt aan het herstel van de waterbalans in het gebied, zodat het beter bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Op maandag 27 februari 2023 gaven waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant samen met gebiedspartners het officiële startsein voor Water in balans.

Wat is Water in balans?

Periodes van te veel en te weinig water worden door de klimaatverandering snel afgewisseld. Dit verhoogt de kans op wateroverlast, droogteschade en hittestress. Ook de drinkwatervoorziening komt in het geding en de agrarische sector krijgt te maken met onttrekkingsverboden en gewasschade. Het is onvoorspelbaar en raakt de samenleving overal: in de stad en op het platteland. In het programma Water in Balans wordt gewerkt aan het vasthouden van water in de bodem in natte periodes, zowel in de bebouwde kom als op de akkers. Ook is er aandacht voor efficiënter gebruik van regenwater. De waterkringloop wordt meer gesloten.

Water in Balans legt de basis voor voldoende water; niet te veel en niet te weinig. Schoon water het hele jaar rond in het stroomgebied van de beken in Zundert en omgeving. Ook wordt samen gekeken naar wat we op welke plek doen of wat er nog kan. Water en bodem worden (meer) sturend. Op maandag 27 februari 2023 gaven waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant op de oever van de beek Aa of Weerijs het officiële startsein voor het programma Water in balans. Dit deden ze samen met de gemeente Zundert, de Zundertse Dorpsraden, ZLTO, Treeport, Fruitport en ARDO.

 

Startsein Water in Balans Zundert

Over ‘Zundert Floreert’

Water in balans is het eerste programma onder ‘Zundert Floreert’, het gebiedsconvenant dat partijen in de zomer van 2022 ondertekenden. De samenwerking viel ook landelijk op: Minister De Jonge overhandigde op 10 januari jl. de Aandeslag-Trofee als beloning voor de unieke manier van samenwerken in Zundert. Samen zoeken naar en het vooruit brengen van juist lokale initiatieven, op een manier dat er zoveel mogelijk meerwaarde voor het gebied ontstaat in termen van leefbaarheid, vitaliteit, klimaat en water. In Zundert onderkennen de partners dat niemand de vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van klimaatverandering en water, alleen kan oplossen. We hebben elkaar nodig! Meer over de aanpak van de problematiek in het buitengebied van Zundert en de rol die AXXIA hierin speelt, lees je in de projectomschrijving klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs

Hergebruik van grond- en hemelwater

In Zundert en omgeving staat het bodem- en watersysteem onder druk. De waterbehoefte van zowel de industrie als de agrarische ondernemingen is groot. Samen met AXXIA bracht ARDO – een industriële verwerker van groenten, kruiden en fruit – als eerste stap haar waterstromen in kaart. Het typische Zundertse bedrijf gaat nu als vervolg met andere belangrijke stakeholders onderzoeken of hergebruik – in het bedrijf zelf maar ook daarbuiten – mogelijk is. Na het startsein aan Water in Balans tekende ARDO hiervoor samen met provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert een intentieovereenkomst.

Hergebruik van proceswater zou de toepassing van (diep) grond- en proceswater aanzienlijk verminderen. Hier is zowel de natuur als het agrarisch gebied bij gebaat; op die manier wordt de grondwatervoorraad niet onnodig uitgeput. De gemeente onderzoekt of regenwater, zeker die van piekbuien, veilig kan worden opgevangen voor hergebruik, waardoor er tevens minder wateroverlast is. Een belangrijke stap voor Zundert en haar ondernemers.

 

Intentieverklaring hergebruik proceswater ARDO Zundert

De rol van AXXIA

Bij gebiedsprocessen met betrekking tot klimaatadaptatie is het belangrijk om de kennis en krachten te bundelen. Het is dan ook de rol van AXXIA om partijen bij elkaar te brengen, ze te activeren en uit te dagen om over de horizon te kijken. Samen kom je tot een heel nieuw palet aan mogelijkheden. Op praktische wijze en met respect voor ieders belang zorgt AXXIA ervoor dat het niet bij mooie plannen blijft, maar dat deze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk profiteert de hele omgeving hiervan, zowel qua leefbaarheid als op economisch vlak.

Wil je meer weten over de begeleiding bij gebiedsprocessen en klimaatadaptatie? In het project hergebruik proceswater als oplossing voor watertekort lees je hoe zo’n proces zoals bij ARDO in z’n werk gaat. Of stuur een bericht naar Roland Somers, hij denkt graag met je mee.