Avans Hogeschool is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. In 2030 wil de Hogeschool, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, alleen duurzame energie inzetten. Ook streeft de organisatie naar een circulaire bedrijfsvoering, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd wordt. Tevens worden de mogeljikheden bekeken om de resterende impact in de nabije omgeving te compenseren. AXXIA draagt bij aan de vormgeving van een realistisch en gedragen plan van aanpak om de circulaire bedrijfsvoering te bereiken.

avans-hogeschool-circulairDraagvlak
Een circulaire bedrijfsvoering kan niet bereikt worden zonder draagvlak van medewerkers én, in het geval van Avans, studenten. Projectleider Henk Krols: “Alleen wanneer iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt, heeft het programma ‘Avans duurzaam 2030’ kans van slagen. Er is in de organisatie enorm veel kennis aanwezig, het is aan ons om die kennis te bundelen en te stroomlijnen, een mooie uitdaging.” De eerste stap is het ondersteunen bij het opstellen van een ‘roadmap’. Hierin wordt omschreven hoe de geformuleerde ambitie kan worden waargemaakt op kortere termijn (2017-2020) en langere termijn (2030).

Impact op de leefomgeving
Om tot deze roadmap te komen, wordt door AXXIA een duurzaamheidsscan uitgevoerd. “Hiermee wordt de impact op de fysieke leefomgeving gekwantificeerd en gekwalificeerd. Dat inzicht wordt gegeven per ‘drukfactor’, waarbij het gaat om thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval. Als duidelijk is wat de ‘footprint’ van Avans is, wordt onderzocht hoe de impact geminimaliseerd kan worden. Daarna bekijken we de mogelijkheden om de resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – think global, act local! – te compenseren. Dat kan zelfs zover gaan dat de balans positief wordt”, legt Krols uit. Veel van de hiervoor benodigde gegevens zijn al voorhanden in de vorm van (milieu)jaarrapportages, certificerings(-eisen) en registraties. Andere gegevens worden door AXXIA verzameld door lectoren, docenten en andere medewerkers te interviewen. Krols: “Veel lectoren zijn bezig met duurzaamheid. Aan hen wordt de vraag voorgelegd hoe zij kunnen bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambitie, maar ook hoe we iedereen mee kunnen krijgen, hoe we studenten bij dit proces kunnen betrekken.”

Symbiose duurzame bedrijfsvoering en onderwijs
Aan de hand van de duurzaamheidsscan formuleert Avans Hogeschool met ondersteuning van AXXIA een helder en gedragen plan van aanpak. Op basis van deze roadmap kan Avans het duurzaamheidsbeleid verder vormgeven. “In deze eerste fase werden vooral de lectoren betrokken. Als de roadmap er ligt, zal ook van andere stakeholders, zowel in- als extern, gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsbeleid. Daarvoor zijn kartrekkers in de organisatie nodig, mensen die het eigenaarschap opnemen en die bepalen hoe een doel bereikt kan worden”, zegt Krols.

In de toekomst kan symbiose tussen onderwijs en duurzame bedrijfsvoering worden gevonden door dit onderwerp op te nemen in het onderwijsprogramma. Zo kunnen studenten een plan uitwerken aan de hand van een case: ‘Wat moet er gebeuren wil je nieuwbouw circulair realiseren, wat kost dat, wat vraagt dat van de organisatiestructuur?’ Ook kunnen bijvoorbeeld voortgangsstudies en –rapportages door studenten uitgevoerd worden”, aldus Henk Krols.

Wilt u weten of deze aanpak ook voor uw bedrijf of organisatie geschikt is? Neem dan contact op met Henk Krols.