Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen

Hoewel veel bedrijven structureel met continue (milieu)verbeteringen bezig zijn, zal het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten altijd een zekere belasting op de omgeving met zich meebrengen. Op 30 januari 2015 organiseerde AXXIA in samenwerking met Metta de inspiratiemiddag “Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen”. In de inspirerende omgeving van het Kloosterhotel ZIN in Vught, gingen Brabantse bedrijven met elkaar het gesprek aan: hoe bereiken we samen dat de betekenis van het bedrijfsleven voor de directe omgeving groter en zichtbaarder wordt, de leefomgeving duurzaam wordt versterkt en een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd wordt voor bedrijven en arbeidskrachten?

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de eigen leefomgeving en de zorg die zij hiervoor moeten dragen. Of het nu gaat op afzet, inkoop, beleid, personeel of milieu: ‘dicht bij huis’ is de trend. Welke kansen liggen er op dat gebied voor het bedrijfsleven, hoe kunnen zij zich onderscheiden en innoveren op het vlak van verantwoord ondernemen? Welke methodiek past hierbij? En wat is de rol van de overheid hierin? Drie sprekers belichtten het thema ieder vanuit een andere invalshoek.

Invalid Displayed Gallery

Foto’s Ben Nienhuis, BWC pictures

Maarten de Haan van provincie Noord-Brabant trapte af door de ontwikkelingen op het natuurlijk kapitaal en ecosystemen toe te lichten. Hij informeerde de deelnemers over de Agenda van Brabant, waarin de koers voor de komende decennia is uitgezet op het gebied van economie en de natuurlijke voorraden (bodem, water en lucht). De Agenda van Brabant heeft aandacht voor zowel natuurontwikkeling als voor een optimaal leef- en vestigingsklimaat. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) speelt hierin voor Noord- Brabant nog steeds een belangrijke rol.

Vervolgens was het woord aan Steven de Bie (Metta; Wageningen Universiteit). Hij dook uitgebreid in de materie van duurzaamheid en impact-neutraal ondernemen. Hij hield de aanwezigen een spiegel voor en toonde hen hoe groot de invloed van bedrijven is op de biodiversiteit. Onder invloed van verkeerde, vervuilende bedrijfsvoering ontstaat verzuring, verlies aan leefgebied, wateronttrekking, enzovoort. De indirecte schade die bedrijven vervolgens hierdoor ondervinden, in de vorm van verlies aan ecosysteemdiensten, is groot. Goed omgaan met onze omgeving is een vereiste, er is geen alternatief. Het belang hiervan nu onderkennen betekent dat we ook morgen nog kunnen ondernemen.

Rudi Daelmans van Desso pakte het stokje over en borduurde voort op het thema Natural Capital. Hij verhaalde uitgebreid over de praktijkervaringen van Desso. Desso vult het Natural Capital onder meer aan door Cradle to Cradle hergebruik, het zelf opwekken van energie, water stewardship en het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten in binnen-en buitenland. De transparantie over wat je als bedrijf op dit vlak doet is belangrijk. Het maakt je kwetsbaar, omdat je laat zien op welke punten je het Natural Capital schade toebrengt, maar het maakt je ook sterk omdat je laat zien dat je wilt en gaat verbeteren. Desso is niet klaar met het proces. Elke dag zoekt het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden om het Natural Capital te versterken en aan te vullen.

Aan de hand van deze inspirerende voorbeelden, discussieerden de twintig deelnemers verder over de kansen, maar ook over de obstakels die zij tegen komen. Na deze bijeenkomst willen de organisatoren AXXIA en Metta vijf tot tien ‘koplopers’ uit het Brabantse bedrijfsleven bijeen brengen. Ondernemers die het als uitdaging zien om in samenwerking met AXXIA en Metta het ‘impact neutraal’ ondernemen direct regionaal te benaderen: na nauwkeurige bepaling van de eigen footprint bekijken zij samen met de onderzoekers van Metta hoe deze verminderd en op objectieve en transparante wijze gecompenseerd kan worden in de directe leefomgeving.

Van deze middag is eveneens een uitgebreid verslag gemaakt. Wilt u deze en/of de presentaties van de sprekers ontvangen? Stuur dan een mail naar henk.krols@AXXIA.nl