Portfolio

Duurzaamheidsambities en CSRD-implementatie voor Technische Universiteit Eindhoven

AXXIA en BMD Advies begeleiden de Technische Universiteit Eindhoven met concretisering van CSRD en duurzaamheidsambities in één spoor. Het brede begrip dat duurzaamheid ook voor de TU/e is, maakt dat ook zij moeite heeft met de vertaling naar concrete stappen voor het meten, monitoren, besluitvorming en bijsturing. AXXIA ondersteunt samen met haar zuster- bedrijf BMD Advies de TU/e met begeleiding en implementeren van dit proces. lees meer >>

Procesmanagement beeklandschap Warmbeek/Tongelreep

De Tongelreep ontspringt net over de landsgrens in België en stroomt in Eindhoven in de Dommel. Vernatting van de gronden langs de Tongelreep en wateroverlast in de bebouwde kom vormen een uitdaging waar diverse partijen zich reeds over bogen. AXXIA neemt vanuit de provincie het procesmanagement op zich door verschillende werk- en projectgroepen te ondersteunen en te begeleiden, en een verbinding tussen alle sectoren en initiatiefnemers tot stand te brengen. lees meer >>

Klimaatverhaal praktijkervaring klimaatadaptatie

In het stroomgebied van de Aa of Weerijs, in het beeklandschap van de Tongelreep en in de regio Noordoost-Brabant lopen pilots om ervaring op te doen met het klimaatrobuust maken van een beeklandschap. Klimaatrobuust klinkt mooi, maar wat betekent het? En hoe maak je een beeklandschap klimaatrobuust? Hoe werk je samen? Om de praktijkervaringen te delen met de eindgebruikers – bewoners, ondernemers en recreanten - van dit soort gebieden, publiceerde de provincie Noord-Brabant op een speciale website over klimaatadaptatie een uitgebreid klimaatverhaal over klimaatrobuuste beeklandschappen. AXXIA werkte hier aan mee. lees meer >>

Klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs

Het ‘klimaatproof maken’ van Brabant is als maatschappelijke hoofdopgave verankerd in de Brabantse Omgevingsvisie. Provincie en waterschappen ‘oefenden’ met verschillende partners in drie casusgebieden met het gedachtegoed van de Omgevingsvisie voor het onderwerp klimaatrobuuste beeklandschappen. De Aa of Weerijs in Zundert is zo’n beeklandschap. AXXIA zette zich namens de provincie Noord-Brabant als kwartiermaker in om tot een integrale gebiedsaanpak te komen, dat leidt tot een klimaatrobuust beeklandschap Aa of Weerijs. lees meer >>

Studie Habitatbanking Ministerie EZ

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken deed AXXIA een studie naar de mogelijkheden voor habitatbanking in de Raamvallei (Land van Cuijk in Noord-Brabant). Deze studie maakte onderdeel uit van een breder onderzoek naar de mogelijkheden van habitatbanking in Nederland. De pilot ‘CO2-compensatie Raamvallei’ was hierbij een van de twee landelijke pilots waarin impact van bedrijven lokaal is gecompenseerd. lees meer >>

Impact Neutraal Ondernemen, SAB Catering BV

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg realiseerde zich dat haar dienstverlening impact heeft op het Natuurlijk Kapitaal en wilde die negatieve invloed verkleinen. Door de eventueel resterende impact te compenseren wil deze organisatie het niveau van een impact neutrale onderneming bereiken. AXXIA voerde daarom een Metta quick-scan uit om de voetafdruk in 2014 en 2015 van SAB in kaart te brengen en deed eind 2016 een compensatievoorstel. Wanneer alle compensatiemaatregelen gerealiseerd zijn, ontvangt SAB het 'Metta Vignet'. lees meer >>

De Groene Pluim – duurzaamheidsscan VNO-NCW Brabant-Zeeland

AXXIA ontwikkelde een duurzaamheidsscan en beoordelingskader voor stichting De Groene Pluim. Hierbij worden MKB-bedrijven langs de meetlat gelegd aan de hand van 4 van de 17 door de UN vastgestelde 'Global Goals'. Wanneer de ondernemers voldoen aan een aantal criteria, kunnen zij een Groene Pluim ontvangen. AXXIA is kennispartner van stichting De groene Pluim en maakt, als duurzaamheidsspecialist, deel uit van de accreditatiecommissie. Met deze duurzaamheidsscan wordt invulling gegeven aan Global Goal 17: Partnerschap. lees meer >>

Voetafdruk 2016 Hogeschool Avans

Voor Hogeschool Avans bepaalde AXXIA de Voetafdruk per ‘drukfactor’: voor thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval, werd in kaart gebracht wat de impact is. Vervolgens werd onderzocht hoe de impact van Hogeschool Avans geminimaliseerd kan worden en wat de mogelijkheden zijn om de resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – denk mondiaal, handel lokaal! – te compenseren. lees meer >>

Ga naar de bovenkant